Kompassi tarbeks kaardistasid viis maamajandussektori organisatsiooni ühiselt võtmeküsimused, mis on tänavuste valimiste eel nende jaoks kõige olulisemad. Erakondade esindajad vastasid kompassi küsimustele, lisaks analüüsisime erakondade valimisprogramme. Kompassis kajastatud tulemus seob need üheks tervikuks – kui vastustes esines olulisi vasturääkivusi erakonna valimisprogrammi ja avalike väljaütlemistega, korrigeerisime erakonna tulemust vastavalt nendele.Jooniselt näed, kui palju ühtivad erakondade seisukohad maarahva seisukohtadega. Mida kõrgem protsent, seda maarahvasõbralikumad on erakonna seisukohad ning vastupidi. Sada protsenti tähendanuks, et erakond vastas kõikidele küsimustele samamoodi nagu maarahvast esindavad organisatsioonid.

Küsimused

 1. Kas Eesti riigi regionaalpoliitika on piisav selleks, et inimestel oleks maal elades võimalik saada piisavalt osa Eesti riigi pakutavatest teenustest, tegeleda ettevõtlusega, leida kodulähedast erialast tööd?
 2. Kas olete nõus seisukohaga, et rohepöörde rakendamisega ei tohi maapiirkondades töökohti kaduda?
 3. Kas riik peaks suurendama panust kvalifitseeritud järelkasvu koolitamisse veterinaaria, looma- ja taimekasvatuse, metsanduse erialadel?
 4. Kas leiate, et toetused maaettevõtjatele on piisavad, et edendada kohalikku toidutootmist ja maaettevõtlust?
 5. Kas pooldate maaelu arendamisel pigem …
 6. Kas Keskkonnaministeerium tuleks Rootsi eeskujul sulgeda?
 7. Kas peate õigeks soode ja niitude taastamist põllumaade ja tootlike metsade arvel?
 8. Kas kliimaeesmärkide täitmiseks tuleks fossiilsete toorainete asemel kasutada rohkem kohalikke taastuvressursse (sh kodumaist puitu)?
 9. Kas hüvitised, mida määratakse inimestele ja ettevõtetele maa looduskaitseliste piirangute seadmisel, on teie hinnangul piisavad?
 10. Kas riiklike piirangute asemel võiks rakendada eraloodushoiu põhimõtteid (loodust kaitsta lepinguga maaomaniku ja riigi vahel)?
 11. Kas Eesti peaks Euroopa Liidu kliima- ja elurikkuse eesmärkide täitmiseks võtma teistest riikidest suurema koorma, kuna meil on alles palju süsinikku siduvat metsa ja soid?
 12. Kas põllumehed, jahimehed ja metsamehed …
 13. Kas Eesti raiemahud peavad tagama investeeringud puidu väärindamisse?
 14. Kas kliima- ja elurikkuse eesmärkide saavutamiseks tuleb vähendada metsaraiet?
 15. Kas kliimaeesmärkide saavutamise nimel tuleb Eestis põllumajandust ja toidu tootmist vähendada?
 16. Kas toetate põhitoiduainete käibemaksu alandamist?
 17. Kas toetate erimärgistatud diislikütuse aktsiisi hoidmist ELi minimaalsel tasemel (21 EUR/1000 l) ka pärast 2024. aasta 1. maid?